Alternatif, bilim,
Alternatif, bilim,

Hacamat ve Akupuntura düzenleme

Örnek - Halis Sağlık

  /   561   /   28 Ekim 2014, Salı

Zaman
 Yazdır

Bakanlığın hazırladığı 'Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları' yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık bakanlığı Hacamat ve Akupuntur için düzenleme yaptı

  

Sağlık Bakanlığı, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları olarak bilinen akupunktur, kupa tedavisi (hacamat), hipnoz, hirudoterapi, refleksoloji, ozonla tedavi uygulamalarıyla ilgili yeni düzenlemeye gitti.

Bakanlığın hazırladığı 'Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları' yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliği göre uygulayan kişilerin kesinlikle 'hekim' olması zorunlu kılınarak, işlemlerin eğitim araştırma hastaneleri ile üniversitelerden alınan sertifikası bulunan uzman, pratisyen, diş hekimlerince yapılabileceği belirlendi. Diğer sağlık mensupları da eğitimlerini tamamladıktan sonra hekim gözetimi altında uygulama yapabilecek. Uygulamalar, geri ödeme kapsamında olmayacak. Kamuya bağlı sağlık kuruluşlarınca yapılacak uygulamaların sağlık hizmet ücret tarifesi Bakanlıkça belirlenerek ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı, 'Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği' Resmi Gazete'te yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirleyerek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve yetkilendirilmeleri ile bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını düzenliyor. Yönetmelik, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapıldığı kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda yöntemleri uygulayacak kişileri kapsıyor.

11 KİŞİLİK BİLİM KOMİSYONU KURULACAK

Uygulamaları yapacak kişiler, ünite ve uygulama merkezlerinin standartları ile ilgili görüş vermek üzere Bakanlıkça Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu oluşturulacak. Bilim komisyonu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ilgili daire başkanı, ilgili alanlarda bilimsel çalışması bulunan üniversite öğretim üyesi veya Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip tabipler arasından seçilecek üç üye, Eczacılık fakültelerinin farmakognozi alanından bir üye, Tıp fakültelerinin farmakoloji alanından bir üye, Sertifikalı iki tabip üye, Öğretim üyesi veya eğitim görevlisi tıbbi onkoloji uzmanı bir üye, Tıbbi etik veya tıp tarihi ve deontoloji alanlarında uzmanlık veya doktora eğitimi almış bir üye olmak üzere 11 üyeden oluşacak.

Bilim komisyonu üyeleri Bakan tarafından belirlenecek ve üyeler iki yıl süreyle görev yapacak. Bilim Komisyonu, Genel Müdürlüğün daveti üzerine yılda en az iki defa toplanacak. Bilim komisyonunun görevleri şu şekilde sıralandı: "Uygulama alanlarının belirlenmesine, uygulamaların endikasyon ve oluşabilecek yan etkilerine ilişkin görüş vermek. Uygulama yapılan ünite ve merkezlerde bulunması gerekli tıbbi araç ve gereç, personel, fiziki standartların oluşturulması hususunda görüş bildirmek. Ünite ve uygulama merkezi başvurularını bilimsel, teknik alt yapı ve personel yönünden değerlendirerek, uygunluğu hususunda görüş vermek. Bu Yönetmelikte tanımlanmamış uygulamalarla ilgili bilimsel ve teknik çalışmaları yapmak. Uygulamalar ile ilgili yönlendirici, aydınlatıcı ve bilimsel çalışmalar yapmak ve yaptırmak. İhtiyaç duyulan konularda çalışma yapmak üzere alt komisyonlar kurmak."

Uygulamalar bu yönetmelikte belirlenen alanlarla sınırlı olacak. Bakanlık gerektiğinde ünite ve uygulama merkezinde yapılan ve yapılabilecek yeni uygulamaların bilimsel yönden bilim komisyonunda değerlendirilmesini isteyebilecek. Bilim Komisyonu, uygulamaların bilimsel kanıtlarını inceleyerek kişilere uygulanıp uygulanmayacağı ve uygun görülenlerden hangilerinin ünite veya uygulama merkezinde uygulanabileceği hususunda Bakanlığa görüş verecek.

Uygulamalar hastalığın standart tedavisinin yerine geçecek ve devam eden tedaviyi aksatacak şekilde yapılamayacak. Bu husus bireylere açık bir şekilde anlatılacak ve onaylanmış rıza formunda belirtilecek. Uygulamalar, Bakanlıkça yetkilendirilmiş ünite ile uygulama merkezlerinde ve ilgili alanda 'uygulama sertifikası' bulunan tabip ve sadece diş hekimliği alanında olmak üzere diş tabibi tarafından yapılabilecek. Uygulama alanında temel eğitimi bulunan sağlık meslek mensupları merkez ve ünitelerde sertifikalı tabiplere uygulamada yardımcı olabilecek. Diş hekimliği uygulama ve araştırma merkezlerinde, diş hastanelerinde ve ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş polikliniklerinde sadece diş hekimliği alanında uygulama yapılabilecek.

Uygulama merkezi veya ünite, Bakanlığın sağlık kuruluşu/tesisi planlaması kapsamında açılabilecek. Bu yöndeki izinler yeni bir özel sağlık kuruluşu açılması veya kapasite artışı için ayrıca hak oluşturmayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde, tesiste konaklayan ve sadece akut tedavisi tamamlanmış kişilere uygulanmak kaydıyla Bakanlıkça uygun görülen uygulamalara yönelik birim, planlama kapsamında kurulabilecek.

MERKEZLER EN AZ 3 KİŞİLİK BİR EKİP TARAFINDAN YILDA EN AZ BİR DEFA DENETLENECEK

Kamuya bağlı sağlık kuruluşlarınca yapılacak uygulamaların sağlık hizmet ücret tarifesi Bakanlıkça belirlenerek ilan edilecek. Ünite ve uygulama merkezinde asgari olarak şu bölümler bulunacak: "Asgari 12 metrekare yüzölçümünde muayene ve uygulama için gerekli asgari tıbbi malzemenin ve donanımın bulunduğu muayene ve uygulama odası. Hasta kabul ve bekleme alanı. Arşiv."Ünite ve uygulama merkezleri, şikâyet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, müdürlükçe en az bir dahili branşlardan uzman ve bir cerrahi branşlardan uzman tabibin yer aldığı en az 3 kişilik bir ekip tarafından yılda en az bir defa denetlenecek.

Ünite ve uygulama merkezi Bakanlıktan izin almadan hizmet veremeyecek. Ünite ve uygulama merkezinde Yönetmelik ve eklerinde yer alan bulundurulması zorunlu asgari birimler yer almak zorunda olacak. Ünite ve uygulama merkezleri amacı dışında faaliyet gösteremeyecek. Ünite ve uygulama merkezlerinde herhangi bir faaliyet alanının veya biriminin, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılması yasak. Ünite ve uygulama merkezlerinde Bakanlıkça ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili alanda sertifikaları bulunmayan ve gerekli çalışma izinleri olmayan tabip, diş tabibi ve diğer sağlık personeli çalıştırılamayacak. Tabip ve diş tabipleri uygulama sertifikası ile yetkilendirildikleri alan dışında uygulama yapamayacak. Akupunktur uygulaması için Bakanlıkça yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşlar 1 Ocak 2016 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamak zorunda. Bu süre sonunda uyum sağlamayan kurum ve kuruluşların yetki belgesi geçersiz sayılacak.

Ünite ve uygulama merkezlerinde yapılabilecek uygulamalar şunlar: Akupunktur, apiterapi (arı ürünlerinin bir ya da birden fazla hastalığın önlenmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla kullanılması), fitoterapi, hipnoz, sülük uygulaması, homeopati (bir hastalığın, hastalık belirtilerini sağlam bir insanda ortaya çıkarabilecek maddelerin çok düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi edilebileceği inancına dayanan yöntem), kayroprakti (Omurga ve sinir sisteminin sağlığının korunması için tasarlanan ve uygulanan bir tedavi),kupa uygulaması (hacamat- sağlığı korumak veya hastalıklardan kurtulmak için vücudun belirli noktalarına veya ihtiyaç halinde hemen her yerine kupa kapatmaya ve kan almaya dayanan yöntem), larva uygulaması, mezoterapi (deri tedavisi), proloterapi (yumuşak doku hasarlarının enjeksiyon kullanılarak tedavi edilmesi), osteopati (kas-iskelet sisteminin etkinliği üzerinde duran tamamlayıcı metot), ozon uygulaması, refleksoloji (sinir noktalarının belirli tekniklerle uyarılması), müzikterapi"

  

Yorumlar