Uzun süre tok tutuyor! Diyetinizden eksik etmeyin

Halis Sağlık

  /   465   /   30 Kasım 2014, Pazar

 Yazdır
Diyet yaparken uzun süre tok tutan ve kilo kaybına destek olan besinleri tercih etmek gerekir.Uz­man Di­ye­tis­yen Şeb­nem Kan­dı­ra­lı, dü­şük gli­se­mik in­dek­se sa­hip olan ar­mu­dun da­ha uzun sü­re tok tut­tu­ğu­nu, ki­lo kay­bı­na des­tek ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

  

Kan­dı­ra­lı, “Kan şe­ke­ri se­vi­ye­si­nin kon­tro­lü­ne yar­dım­cı ol­du­ğu için di­ya­bet has­ta­la­rı da tü­ke­te­bi­li­r” de­di.

İşte armudun  faydaları…

Has­ta­lık­la­ra kar­şı sa­va­şan ser­best ra­di­kal ha­sa­rı­na kar­şı hüc­re­le­ri ko­ru­yan. an­ti­ok­si­dan C vi­ta­mi­ni ve kan ba­sın­cı­nı den­ge­le­yen po­tas­yum içe­rir. 1 ta­ze ar­mut gün­lük C vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nın yüz­de 10’u­nu, gün­lük po­tas­yum ih­ti­ya­cı­nın da yüz­de 5’i­ni kar­şı­lar. 1 or­ta boy ar­mut 96 ka­lo­ri.

Ki­raz ve­ya ki­vi gi­bi aler­jik re­ak­si­yon gös­ter­mez bu yüz­den be­bek­ler ka­tı be­sin­le­re baş­la­dık­la­rın­da kul­la­nı­lan ilk mey­ve­ler­den­dir.

Yük­sek kan ba­sın­cı­nı ve in­me­yi ön­ler. Gün­de 1 ar­mut in­me ris­ki­ni yüz­de 52 azal­tır.

Bü­tün tü­ke­til­me­si lif içe­rik­le­rin­den ötü­rü ba­ğır­sak sağ­lı­ğı­nı ko­rur. Ar­mut­ta­ki pek­tin di­üre­tik­tir, ha­fif bir lak­sa­tif et­ki­si var­dır. Dü­zen­li ar­mut su­yu tü­ke­ti­mi ba­ğır­sak ha­re­ket­le­ri­ni dü­zen­ler.

Bir bü­yük bar­dak ar­mut su­yu ate­şi dü­şür­me­de et­ki­li.

Ar­mut­ta­ki an­ti­ok­si­dan öğe­ler ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir. So­ğuk al­gın­lı­ğı­nın gel­di­ği­ni his­se­di­yor­sa­nız ar­mut su­yu için.

An­ti enf­la­ma­tu­ar et­ki­si var­dır, çe­şit­li il­ti­ha­bi has­ta­lık du­rum­la­rın­da ağ­rı­yı ha­fif­let­mek için kul­la­nı­lır.

Yük­sek oran­da bor içe­rir. Bor vü­cut­ta kal­si­yu­mu ko­rur, os­te­opo­ro­zu ön­ler ve­ya ge­cik­ti­rir.

Bo­ğaz so­run­la­rı­nı en­gel­ler. Ar­mut su­yu, balla kay­na­tı­lıp, ılık tü­ke­til­irse bo­ğaz ve ses tel­le­rini iyi­leş­ti­rir.

Yük­sek pek­tin içe­ri­ği ko­les­te­rol se­vi­yesi­nin dü­ş­me­si­ne yar­dım­cı­dır.

  

Yorumlar