Ses kısıklığı deyip geçmeyin

Örnek - Halis Sağlık

  /   454   /   14 Aralık 2014, Pazar

 Yazdır
Ses kısıklığı zaman zaman herkesin yaşadığı üzerinde durulmayan bir sağlık sorunu. Ilık bir şeyler içerek geçiştirilmeye çalışılan bu durum bazen çok ciddi hastalıkların da habercisi olabiliyor.

  

Son­ba­ha­rın iyi­ce ken­di­ni his­set­tir­di­ği bu­gün­ler­de en­fek­si­yon kay­nak­lı ses kı­sık­lık­la­rı sık­lık­la ya­şa­nı­yor. An­cak polip olu­şu­mun­dan kan­se­re, psi­ko­lo­jik so­run­lar­dan çok ko­nuş­ma­ya ka­dar bir­çok fak­tör ses kı­sık­lı­ğı se­be­bi ola­rak kar­şı­mı­za çı­ka­bi­li­yor. 

Ku­lak Bu­run Bo­ğaz Uz­ma­nı Doç. Dr. Aras Şen­var, ses kı­sık­lı­ğı­na ne­den olan ve en çok rast­la­nan 8 du­rum­la il­gi­li bil­gi ver­di.

En­fek­si­yon kay­nak­lı ses kı­sık­lık­la­rı 

Vü­cu­du­muz­da olu­şan en­fek­si­yon­lar ara­sın­da üst so­lu­num yol­la­rı­nı tu­tan­lar ilk sı­ra­da yer alı­yor. Sı­cak so­ğuk fark­lı­lık­la­rı ya­ni üşüt­me so­nu­cu olu­şan bu en­fek­si­yon­lar ba­zen doğ­ru­dan ses tel­le­ri­nin olum­suz et­ki­len­me­si­ne ne­den olu­yor. İlk ola­rak ses­te kı­sıl­ma ya­şa­nı­yor. Ba­zen bu du­rum sa­de­ce ses kı­sık­lı­ğıy­la ya­şa­nıp so­na erer­ken ba­zen de ses kı­sık­lı­ğı­na bu­run tı­ka­nık­lı­ğı, ök­sü­rük ve bo­ğaz ağ­rı­sı gi­bi şi­ka­yet­ler de ek­le­ne­bi­li­yor.

Ref­lü 

Ref­lü, ses kı­sık­lı­ğı­na ne­den olan önem­li bir et­ken. Ref­lü sı­ra­sın­da mi­de asi­di ye­mek bo­ru­sun­dan çı­ka­rak bo­ğa­za ula­şı­yor. Gırt­la­ğa ge­len mi­de asi­di ses tel­le­ri­ni tah­riş ede­rek ses kı­sık­lı­ğı­na ne­den olu­yor. Özel­lik­le geç sa­at­te ye­mek yi­yip ya­tan­lar­da ref­lü so­ru­nu, bo­ğaz­da yan­ma ve ses kı­sık­lı­ğı­nı be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor. Bu has­ta­lar ço­ğu za­man ref­lü ol­duk­la­rı­nı far­kı­na bi­le ol­ma­ya­bi­li­yor. Sık­lık­la fa­ren­jit ile ka­rış­tı­rı­lı­yor. An­cak alt­ta ya­tan se­bep ref­lü or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­dık­ça te­da­vi­de so­nu­ca ulaş­mak müm­kün ol­mu­yor.

 Bu has­ta­la­rın ba­zı ku­ral­la­ra mut­la­ka dik­kat et­me­le­ri ge­re­ki­yor. Bes­len­me tarz­la­rı­nı mut­la­ka dü­zen­le­me­le­ri, yağ­lı, acı­lı ve asit­li yi­ye­cek­ler­den uzak dur­ma­la­rı, ta­ze sa­rım­sak- so­ğan ye­me­me­le­ri, faz­la kah­ve iç­me­me­le­ri ve uy­ku­dan 4 sa­at ön­ce, ye­mek­le­ri­ni ye­miş ol­ma­la­rı ge­re­ki­yor.

Ses te­li tü­mör­le­ri 

Ses kı­sık­lı­ğı, mut­la­ka önem­sen­me­si ve göz ar­dı edil­me­me­si ge­re­ken bir so­run. 1 haf­ta­dan uzun sü­ren ses kı­sık­lık­la­rın­da mut­la­ka he­ki­me gö­rün­mek ge­re­ki­yor. Çün­kü ses tel­le­ri­nin üze­rin­de iyi ya da kö­tü huy­lu tü­mör­ler ge­li­şe­bi­li­yor. Ya­vaş ya­vaş ge­li­şen bu tü­mör­ler ge­li­şen bir ses kı­sık­lı­ğıy­la or­ta­ya çı­ka­bi­li­yor. Özel­lik­le si­ga­ra içen­ler­de rast­la­nan bu tü­mör­ler er­ken teş­his edil­di­ğin­de te­da­vi şan­sı ar­tı­yor. Si­ga­ra­nın içe­ri­sin­de yer alan kan­se­ro­jen mad­de­ler en yo­ğun ola­rak geç­tik­le­ri böl­ge olan ne­fes bo­ru­su­nu kap­la­yan yü­zey hüc­re­le­ri bo­zu­yor ve za­man içe­ri­sin­de kö­tü huy­lu tü­mör olu­şu­mu­na ne­den olu­yor. Ses tel­le­ri üze­rin­de olu­şan bu tü­mör­ler yut­ma güç­lü­ğü, bo­ğaz­da ta­kıl­ma his­si ve ku­ru ök­sü­rük gi­bi be­lir­ti­ler de ya­şa­tı­yor.

Po­lip­ler ve no­dül­lerz

Tü­mör­le­rin ya­nı sı­ra se­si­ni yan­lış kul­la­nan­lar­la, ses sa­nat­çı­sı, öğ­ret­men, avu­kat ya da sey­yar sa­tı­cı gi­bi sü­rek­li yük­sek ses­li ko­nu­şan­la­rın ses tel­le­rin­de po­lip de­ni­len olu­şum­lar ya da no­dül adı ve­ri­len ka­lın­laş­ma­lar ge­li­şe­bi­lir. Bu po­lip­ler ya da no­dül­ler er­ken dö­nem­de ya­ka­lan­dı­ğın­da ses is­ti­ra­ha­ti, ilaç te­da­vi­si ya da ses te­ra­pi­siy­le te­da­vi edi­le­bi­li­yor. An­cak bel­li bir ka­lın­lı­ğa ulaş­tı­ğın­da mut­la­ka cer­ra­hi ope­ras­yon­la te­miz­len­me­si ge­re­ki­yor.

Zor­la­ma kay­nak­lı ses kı­sık­lık­la­rı: 

Kro­nik ses kı­sık­lık­la­rı­nın ya­nı sı­ra se­si­ni zor­la­yan­lar­da akut ses kı­sık­lık­la­rı da olu­şa­bi­li­yor. Maç sı­ra­sın­da faz­la ba­ğı­ran ya da bir su­num­da yük­sek ses­le ko­nu­şan­lar­da da, se­si­ni kon­trol­süz ve tah­riş eder­ce­si­ne kul­la­nan­lar­da da er­te­si gün ses kı­sık­lı­ğı ya­şa­na­bi­li­yor. An­cak bu du­rum 2-3 gün ses is­ti­ra­ha­ti son­ra­sın­da dü­ze­li­yor.

Psi­ko­lo­jik kı­sıl­ma­lar 

Ses kı­sık­lı­ğı ay­nı za­man­da psi­ko­lo­jik bir so­run ola­rak da kar­şı­mı­za çı­ka­bi­li­yor. An­cak bu du­rum bi­raz da­ha fark­lı. Öy­le ki ba­zı has­ta­lar ses­le­ri kı­sık ol­ma­dı­ğı hal­de dik­kat­le­ri üzer­le­ri­ne çek­mek için al­çak ses­le ko­nu­şa­rak ses­le­ri­nin kı­sıl­dı­ğı­nı söy­lü­yor­lar. 

Ses tel­le­ri­nin felç­le­ri 

Ha­re­ket­li or­gan­lar olan ses tel­le­ri­nin fel­ci­ne ne­den olan ba­zı has­ta­lık­lar­da da ses kı­sık­lı­ğı ola­bi­li­yor. Ses tel­le­rin­de felç sap­ta­nır­sa se­bep­le­ri­ni et­raf­lı­ca in­ce­le­mek ve te­da­vi­yi plan­la­mak ge­re­ki­yor 

Hor­mo­nel ne­den­ler 

Özel­lik­le er­gen­lik dö­ne­min­de ve ba­zı özel du­rum­lar­da de­ği­şen hor­mon se­vi­ye­le­ri ses kı­sık­lı­ğı­na ne­den ola­bi­li­yor.

  

Yorumlar