Gençlik ve din ilişkisi

İlim İrfan

  /   950   /   12 Ekim 2020, Pazartesi

 Yazdır

  

Gençlik dediğimiz dönem ergenliğin başlangıcında başlayıp yaklaşık 25 yaşına kadar süren zaman dilimidir. Birey için bu dönemin önem arz etmesinin sebeplerini ise şöyle özetleyebiliriz: Birey bu dönemde belli aklı niteliklere erişir, bedensel ve zihinsel olarak olgunlaşır, mensup olduğu dinin emirleri ile artık yükümlü olmaya başlar...

Bireyde dini şuurun uyanışı 12-14 yaş aralığında olur. Bu yaşa kadar bireyin ailesinde görüp tanıdığı din faktörü artık kendisi için de anlam ifade etmeye başlar. Ruhi bir yapı oluşumu başlar ve birey “Allah, cennet, cehennem, ölüm ve günah “ gibi kavramları düşünmeye başlar... Bu düşünce ve arayış tamamen duygusaldır. Ergenliğin asıl bunalımlı dönemine gelmeden önce birey ruhsal bir olgunluğa ulaşır ve mensup olduğu dini en ince ayrıntısına kadar hatta bazen aşırıya kaçarak yaşamaya başlar ve bu durum çok uzun sürmez...

14-18 yaş aralığında birey bazı şeyleri sorgulamaya, dinde şüpheye düşmeye başlar. Bu dönemde bireyde bağımsızlık ve güçlülük duyguları baskınlaşır ve aşırı bir tavra bürünür. Artık din onun kafasındaki sorularla çelişen bir faktör olmaya başlar... Daha öncesinde ailesinden etkilenen birey bu dönemde dış dünyanın, sosyal çevresinin etkisinde daha çok kalır. Gerek öğrenim hayatında gerek sosyal çevresinde görüp tanıdığı başka düşünce ve inançlardan etkilenmeye başlar. Yapılan araştırmalara göre kızlara göre erkekler bu evreleri daha çok yaşarlar. Yaşanılan bu çelişki ve bunalımlar tamamen duygusaldır... 17-18 yaşlarına doğru bireyde iman şüpheleri yavaş yavaş yatışmaya başlar ve yerini suçluluk ve günah duygusuna bırakır...

Bu yaşlarda cinsi duygularıyla tanışan birey günahı bu duygularla eşleştirir. Yaptığı hatalardan pişmanlık duymaya başlar ve yine yapılan araştırmalara göre yaptığı hatalardan pişmanlık duyan bireylerin %45`i çözüm olarak Allah`tan af dilemeyi tercih ederler...

Geçirdiği bu bunalım ve sorgulamaların ardından bir bireyde dini inanç ve tutumlarının netleşmesi 18-21 yaş aralığında olur. Bir dine mensup olan bu yaşlarda olurken dinsizliği seçen birey de yine bu yaşlarda seçer...

Yaşadığımız toplumda yapılan araştırmalara göre dine ilgisiz olan insanlar ortalama toplumun %4-20 sini oluşturur. Geriye kalan bireyler ise yaşamasalar bile dinin üzerlerinde bir etki oluşturduğunu hissetmektedirler...

  

Yorumlar